Overigens is het welstandsadvies een advies op basis van esthetische aspecten en niet op basis van landschappelijke dan wel ruimtelijke aspecten zoals neergelegd in een bestemmingsplan. De welstandscommissie is er in haar advies ten onrechte van uitgegaan dat het gebouw in overeen stemming met het bestemmingsplan gerealiseerd is. Dat dit niet het geval was, was reeds op 21 januari 2004 schriftelijk aan aanvrager kenbaar gemaakt. Bijlagen: Niet van toepassing. Ter inzage: Bouwaanvraag Bouwtekeningen Foto's - Brief ingekomen 23-02-2004 Fragment bestemmingsplankaart Fragment bestemmingsplanvoorschriften geldend met overgangsrecht Fragment bestemmingsplanvoorschriften in voorbereiding Situatietekening - Besluit ten aanzien van aan-, uit- en bijgebouwenbeleid 15 april 2003 Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter, (M. Frensel) (j. Roorda) Kopie aan: ro(jw); bw(ms); ab(jb) Pagina 6 08. rojw406 bouwplan legaliseren bijgebouw Wyldlan 1 Grou/rowj/6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 31