BOARNSTERHIM gemeente R A A DSVOORSTEL Raadsvergadering 6 juli 2004 Agendapunt 9(A-stuk) Commissievergadering 21 juni 2004 Agendapunt 8 Portefeuillehouder wethouder J. Bouma Behandelend ambtenaar mw. S.G.N. van der Sluis telefoon: 0566-629225 e-mail: sluiss@boarnsterhim.nl Onderwerp: Verordening boete Wet Inburgering nieuwkomers (WIN) Voorstel: Stel de verordening boete Wet inburgering nieuwkomers vast. Inleiding: Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand (WWB) en de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Invoeringswet WWB) in werking getreden. De WWB vervangt onder meer de Algemene bijstandswet. Met de invoering van de WWB wordt ook de WIN gewijzigd. Argumenten: 1. het wettelijk verplicht is Op grond van artikel 18, eerste lid, van de WIN moet het college een boete opleggen als een nieuwkomer in strijd handelt met een uit de WIN voortvloeiende verplichting. Het kan daarbij bij voorbeeld gaan om het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting een inburgeringspro- gramma te volgen. De hoogte van de boete is, tot het moment dat de WWB-verordeningen in werking treden, landelijk geregeld via het Boetebesluit inburgering nieuwkomers. De boete be draagt 20% van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, die voor hem geldt of voor hem zou gelden als hij bijstandsgerechtigd zou zijn geweest. Zodra de WWB-verordeningen in werking treden vervalt, op grond van de Invoeringswet WWB en artikel 2 van de Invoeringsregeling WWB, het Boetebesluit WIN en treedt artikel 47 van de Invoe ringswet WWB feitelijk in werking. Op grond van het aldus gewijzigde artikel 18, zevende lid, van de WIN moeten vanaf dat moment, bij gemeentelijke verordening nadere regels zijn gesteld over de hoogte van de boete. Kanttekeningen: Niet van toepassing Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: De uitvoering is in handen van de afdeling Sociale Zaken. 09. advies, boete win/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 32