BOARNSTERHIM gemeente R A A DSVOORSTEL Raadsvergadering 6 juli 2004 Agendapunt 10 (A-stuk) Commissievergadering 21 juni 2004 Agendapunt 7 Portefeuillehouder burgemeester Y. Dijkstra Behandelend ambtenaar M. Gelissen telefoon: 0566-629311, e-mail: gelissenm@boarnsterhim.nl Onderwerp: Afhandeling van het bezwaarschrift met betrekking tot de weigering vrijstelling te verlenen ex ar tikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het geheel vernieuwen van het schip huis c.a. op het perceel Leppedyk 46 te Akkrum. Voorstel: Verklaar het bezwaarschrift d.d. 22 januari 2004 van de heer J. Fokkema tegen de weigering vrijstelling te verlenen ex artikel 19 lid 1 WRO, voor het geheel vernieuwen van het schiphuis c.a. op het perceel Leppedyk 46 te Akkrum, ongegrond. Inleiding: Door middel van het daarvoor bestemde formulier, gedagtekend 27 maart 2003, ingekomen 31 maart 2003, heeft de heer A. Leemburg namens bezwaarde een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning ingediend voor het geheel vernieuwen van een schiphuis op het perceel Leppe dyk 46 te Akkrum. Bij brief van 23 mei 2003 is namens ons college aangegeven dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan "Buitengebied 1998" en dat onderzocht zal worden of vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, van de WRO verleend kan worden. De heer Leemburg heeft bij brief van 05 juni 2003 om een tweede bestemmingsplantoets ver zocht. Zijns inziens is het bouwplan op grond van het overgangsrecht niet in strijd met het be stemmingsplan. Bij brief van 23 juni 2003 heeft ons college opnieuw laten weten dat het bouwplan naar onze opvatting in strijd is met het bestemmingsplan en dat het overgangsrecht niet van toepassing is. De heer Leemburg heeft in reactie hierop bij brief van 07 juli 2003 medegedeeld vast te houden aan het ingenomen standpunt dat het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmings plan. Aangedrongen wordt op de in behandelingneming van de bouwaanvraag binnen de wettelij ke termijn. Op ons voorstel heeft uw Raad op 21 oktober 2003 besloten geen vrijstelling als bedoeld in arti kel 19, lid 1, van de WRO voor het bouwen van het schiphuis te verlenen. 10. raadsvoorstel adv. bezw. Fokkema, J./jzmg/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 34