Bezwaarde heeft bij brief van 24 november 2003 een nieuw voorstel voor de bouw van een schiphuis gedaan. Bij brief van 19 december 2003 heeft ons college aan de heer Leemburg bericht dat geen vrijstel lingsprocedure zal worden gestart en dat wij besloten hebben de gevraagde bouwvergunning te weigeren. Bezwaarde heeft bij brief van 22 januari 2004 een bezwaarschrift ingediend tegen de brief van Burgemeester en wethouders van 19 december 2003. Argumenten: De Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften heeft in haar advies van 11 mei 2004 geadvi seerd het bovenstaande bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De Commissie komt tot dit ad vies middels toetsing aan wet- en regelgeving en beoordeling van alle relevante feiten en om standigheden. Het advies van de Commissie is zorgvuldig tot stand gekomen en innerlijk consis tent. Wij achten het advies van de Commissie derhalve een juist advies en in deze doorslagge vend voor de te nemen beslissing. Kanttekeningen: Niet van toepassing Er is overleg gevoerd met: afdeling Ruimtelijke Ordening Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Bezwaarde ontvangt een afschrift van uw besluit en het advies van de Commissie Beroep- en Be zwaarschriften. Communicatie: Niet van toepassing Raadscommissie(s) De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is. Bijlagen: Advies van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften. (is al bij de commissiestukken meegestuurd naar de commissieleden) Ter inzage: Advies van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften. Het bezwaarschrift inclusief onderliggende stukken. Het verweerschrift van burgemeester en wethouders. Pagina 2 08. raadsvoorstel adv. bezw. Fokkema, J./jzmg/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 35