BOARNSTERHIM gemeente R A A DSVOORSTEL Raadsvergadering 6 juli 2004 Agendapunt 11 (A-stuk). Commissievergadering 22 juni 2004 Agendapunt 7. Portefeuillehouder wethouder mevrouw J. Bouma-van den Brink Behandelend ambtenaar H. Meiburg telefoon: 0566-629287, e-mail: meiburgh@boarnsterhim.nl Onderwerp: Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de voormalige gronden Rollingswier Voorstel: 1. Neem een voorbereidingsbesluit voor de voormalige gronden Rollingswier, te Akkrum, overeenkomstig de bij de raadsstukken gevoegde tekening 2. Laat het voorbereidingsbesluit in werking treden een week na het nemen van het besluit, conform artikel 21, lid 2, van de WRO. Inleiding: Op dit moment wordt er, na enkele jaren van stagnatie, gewerkt aan de ontwikkeling en het bouwrijp maken van Boarnstee-Zuid in Nes/Akkrum. Een onderdeel dat nadere uitwerking behoeft is de uitplaatsing van kaatsvereniging 'Us Keatsen' naar een nieuw aan te leggen veld. In een eerdere fase was deze uitplaatsing integraal verbonden met de bouw van de woonwijk Akkrum/Nes. Nu is deze uitplaatsing derhalve onderdeel van de realisatie van Boarnstee-zuid. Recent zijn door de gemeente Boarnsterhim gronden verworven teneinde de uitplaatsing te kun nen realiseren. Op deze gronden rust nu nog een agrarische bestemming. Het realiseren van een kaatsveld binnen de agrarische bestemming is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Gezien de ontwikkelingen rond Boarnstee-Zuid is het nodig om een tijdelijke oplossing te kunnen bieden aan Us Keatsen'. Verheugend is dat voetbalvereniging Akkrum haar locatie in medege bruik geeft aan de kaatsvereniging voor de zomer van 2004. Argumenten: 1.1. Een sportfunctie kan worden gerealiseerd met vrijstelling van het geldende bestemmingsplan Omdat een sportfunctie als zodanig in strijd is met de huidige bestemming dient, met een proce dure ex artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te worden verleend. Hiertoe kan pas worden besloten na het afgeven van een verklaring van geen bezwaar door GS. Om deze procedure, welke een aantal maanden gaat duren, te kunnen starten is een voorberei dingsbesluit noodzakelijk aangezien het geldende bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Met het voorbereidingsbesluit is de uitvoering van de vrijstellingsprocedure gedelegeerd aan het college van B&W, overeenkomstig het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 19 september 2000. Kanttekeningen: Niet van toepassing 11voorbereidingsbesluit gronden Rollingswier te Akkrum/wzhm/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 37