Er is overleg gevoerd met: Kaatsvereniging Us Keatsen en voetbalvereniging Akkrum (extern) Nieuwe werken, Projectenbureau en Ruimtelijke Ordening (intern) Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing Communicatie: Het voorbereidingsbesluit wordt in Op Hichte en de Staatscourant gepubliceerd. Er bestaat een mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het nemen van een voorbereidings besluit. Raadscommissie(s) De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is. Bijlagen: Niet van toepassing Ter inzage: Situatietekening Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter. (M. Frensel) (j. Roorda) Kopie aan: ro(jw); ro(bp); bs(hm). Pagina 2 11voorbereidingsbesluit gronden Rollingswier te Akkrum/wzhm/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 38