BOARNSTERHIM gemeente RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Agendapunt Commissievergadering Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar 6 juli 2004 12 (A-stuk). 22 juni 2004 9. wethouder mevrouw J. Bouma-van den Brink mevrouw R.S. Meulenaar telefoon: 0566-629230 e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: Aanvraag om bouwvergunning ten behoeve van het bouwen van een woning en een bijgebouw op het perceel Learewei 16 te Jirnsum Voorstel: Verleen medewerking ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprich ten van een woning en een bijgebouw op het perceel Learewei 16 te Jirnsum Inleiding: Op 13 november 2002 ontving het college een aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel Learewei 16 te Jirnsum. Het gaat hier om vervan gende nieuwbouw. In het bestemmingsplan "Buitengebied Rauwerderhem 1967" is aan het perceel de bestemming agrarische doeleinden II toegekend. Binnen deze bestemming mogen geen woningen worden gebouwd. Het verlenen van vrijstelling is in deze slechts mogelijk middels het voeren van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Uw gemeente raad is in deze het bevoegde orgaan. Argumenten: 1. Er bestaan geen planologische bezwaren tegen het bouwen van een nieuwe woning Het geldende bestemmingsplan is verouderd. Bij herziening van het bestemmingsplan zal aan het perceel een woonbestemming worden toegekend. Er is immers sinds lange tijd een woning op het perceel aanwezig. Er zal dan vanwege de nauwe ruimtelijk relatie met het buitengebied worden uitgegaan van de bepalingen die bij de bestemming wonen in het buitengebied worden gehan teerd. Dit is aanvragers meegedeeld bij het positieve principe besluit van 16 januari 2002. Het bouwplan voldoet aan het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied. Er is aange toond dat er een grotere oppervlakte aan bijgebouwen nodig is voor het houden van vee (hobby- matig). 2. De afstand tot de naastgelegen schapenhouderij is voldoende De afstand van de nieuw te bouwen woning tot de naastgelegen schapenhouderij (40 m) is klei ner dan de afstand die hiervoor genoemd is in de milieuvergunning van de schapenhouderij (42 meter). In overleg met de afdeling milieu is geconcludeerd dat dit voldoende is. Het emmissiepunt (natuurlijke ventillatie-uitlaat) van de schapenstal wordt verplaatst naar de achterkant (volgens de milieuvergunning van juli 2003). De afstand van het emissiepunt tot de woning Learewei wordt 50 m i.p.v. 42 meter in de huidige situatie. Hiermee blijft in de toekomstige situatie de te ver wachten stankhinder vrijwel gelijk aan de huidige vergunde situatie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 39