BOARNSTERHIM gemeente R A A DSVOORSTEL Raadsvergadering 6 juli 2004 Agendapunt 13 (A-stuk). Commissievergadering 22 juni 2004 Agendapunt 10. Portefeuillehouder wethouder mevrouw J. Bouma-van den Brink Behandelend ambtenaar mevrouw R.S. Meulenaar telefoon: 0566-629230 e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: Aanvraag om bouwvergunning ten behoeve van het legaliseren van een entree en toegangspoort op het perceel Grousterdyk 1 te Jirnsum Voorstel: Verleen medewerking ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het legalise ren van een entree toegangspoort op het perceel Grousterdyk 1 te Jirnsum. Inleiding: Op 20 januari 2003 ontving het college van de heer F.J. Kingma een aanvraag om bouwvergun ning voor het oprichten van een entree en toegangspoort op het perceel Grousterdyk 1 te Jirn sum. Het betreft hier in feite een aanvraag om legalisatie omdat de entree en toegangspoort ten tijde van de bouwaanvraag reeds waren opgericht. De aanvraag op bouwvergunning volgde op een aanschrijving van B en W d.d. 30 december 2002. De entree en toegangspoort dienen als in gang voor de pub de "Twee Gemeenten" die aanwezig is op het belendende perceel. In het bestemmingsplan "Dorpsvernieuwingsplan Jirnsum" is aan het perceel Grousterdyk 1 de bestemming "Woondoeleinden" toegekend met daarbij de nadere aanduiding "Te bebouwen er ven". De gebouwde entree dient echter als ingang voor de horecagelegenheid "De twee gemeen ten" die op het belendende perceel gevestigd is. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de en tree niet past binnen de doeleindenomschrijving van de bestemming wonen. Het verlenen van vrijstelling is in deze slechts mogelijk middels het voeren van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Uw gemeenteraad is in deze het bevoegde or gaan. In de raadsvergadering van 16 december 2004 heeft de gemeenteraad het voorstel tot weigering van de vrijstelling verworpen. Het college heeft de opdracht gekregen met een nieuw voorstel te komen. In de tussenliggende periode zijn de knelpunten onderzocht (geluidssituatie, welstand, bouwbesluit, archeologie) en bekeken inhoeverre vrijstelling kan worden verleend. Argumenten: Tegen de uitbreiding bestaan geen bezwaren van stedenbouwkundige aard: Het betreft een kleine uitbreiding van een reeds bestaand horecapand. Vanwege de onderge schikte situering en afmetingen bestaan er stedenbouwkundig geen bezwaren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 41