2. Uit onderzoek is gebleken dat de entree geen verslechtering van de geluidssituatie met zich mee brengt De Milieu Adviesdienst heeft een controlebezoek gebracht aan de Twee Gemeenten. Daarbij is de gehele milieusituatie gecontroleerd en zijn wijzigingen geïnventariseerd. Uit dit onderzoek is ge bleken dat de nieuwbouw van de entree/poort geen verslechtering van de milieusituatie met zich meebrengt. 3. Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand en Bouwbesluit Bij toetsing van het plan aan de redelijke eisen van welstand en de technische eisen van het Bouwbesluit is gebleken dat het bouwplan hieraan voldoet. 4. Er zijn vanuit archeologie geen bezwaren Het perceel maakt deel uit van een gebied waarvoor de aanduiding karterend onderzoek geldt. Dat betekent dat er kans bestaat op het aantreffen van archeologische vondsten. Vanwege de geringe afmetingen van het gebouwtje, is het niet noodzakelijk vooraf archeologisch onderzoek te doen. Kanttekeningen: Niet van toepassing Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing Communicatie: Er heeft overleg met brandweer, milieu en bouw- en woningtoezicht plaatsgevonden. Het bouwplan zal gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Publicatie vindt plaats in op'e Hichte. Wanneer geen zienswijzen worden ingediend, zal een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Fryslân worden aangevraagd. Raadscommissie(s): De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is. Bijlagen: Niet van toepassing Pagina 2 13. rorm410 aanvraag bouwvergunning Grousterdyk 1 te Jirnsum/rowj/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 42