BOARNSTERHIM gemeente RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar 6 juli 2004 15 (A-stuk) wethouder mevrouw J. Bouma-van den Brink Mw. R.S. Meulenaar telefoon: 0566-6230, e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: Voorstel tot het nemen van voorbereidingsbesluiten op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voorstel: Laat het voorbereidingsbesluit waartoe u op 20 april 2004 heeft besloten voor de volgende ge bieden: 1Het dorp Terherne. 2. Het buitengebied van de gemeente Boarnsterhim 3. Wergea-west 4. Kom van Grou In werking treden op 14 juli 2004 Inleiding: Op 20 april 2004 heeft uw raad besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de boven staande gebieden. Uit overleg met de commissie bezwaar- en beroepschriften is echter gebleken dat de raad expliciet moet bepalen wanneer dit besluit in werking treedt. De datum van inwer kingtreden ontbrak echter bij dit besluit. Wij adviseren u alsnog de datum van inwerkingtreding vast te stellen. Argumenten: Op grond van artikel 21 WRO moet de raad de datum van inwerkingtreding vaststellen. In artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening staat onder lid 2 bepaald dat de gemeente raad bij een voorbereidingsbesluit moet bepalen voor welk gebied het geldt en met ingang van welke dag het besluit in werking treedt. In het besluit van 20 april 2004 is niet expliciet bepaald op welke datum het besluit in werking treedt. Daarom adviseren wij u dit alsnog te besluiten en het voorbereidingsbesluit op 14 juli 2004 in werking te laten treden. Kanttekeningen: Niet van toepassing Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing 15. voorbereidingsbesluit april 2004 (2)/rojb/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 46