BOARNSTERHIM gemeente BESLUTELIST Riedsgearkomste: 6 july 2004. Nú. Omskriuwing Utfiering 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. Der wurdt gjin gebrûk fan makke. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. Konform fêststeld. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 14 juny 2004. Mid. Wurdt mei achtslaan fan de opmerkings fan de hear Bijlsma konform fêst steld. 5. Ynkommen stikken. Mid. Konform fêststeld. 6. Undersyk betrouwensbrieven fan in nij te beneamen riedslid. Mid. Konform besletten. 7. Foarstel ta aktualisaasje fan it Wenplan en ferdieling fan kontinginten, kon- WWR sept "Open Gaten Onderzoek Boarnsterhim". Mei achtslaan fan twa amendeminten te witten: 1Ferdiel de 222 wenten tusken Akkrum-Grou en de oare doarpen sa: Akkrum-Grou 111 wenten en 111 wenten nei de oare doarpen; 2. Bring de 3 wenten út de lytse kearnpot dy't noch gjin bestimming hawwe net oer nei de pot bedriuwswenten; wurdt konform besletten 8. Foarstel ta it wegerjen fan it bouplan foar it legalisearjen fan in bouwen fan WWR in bygebou op it perseel Wyldlân 1 te Grou. Konform besletten. 9. Foarstel ta it fêststellen fan de feroardering "Boete Wet inburgering nieuw- B&S komers". Konform besletten. 10. Foarstel ta it ûnbegrûne ferklearjen fan in beswierskrift oangeande de wege- Mid. ring frijstelling te ferlienen foar it hielendal fernijen fan in skiphûs op it per seel Leppedyk 46 te Akkrum. Konform besletten. beslutelist 6 july 2004/iajb/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 48