11Foarstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút foar grûn Rollingswier te Ak- WWR krum. Konform besletten. 12. Foarstel om meiwurking te ferlienen oan de bou-oanfraach foar in wente en WWR bygebou oan Learewei 16 te Jirnsum. Konform besletten. 13. Foarstel om meiwurking te ferlienen oan de bou-oanfraach foar in entree oan WWR Grousterdyk 1 te Jirnsum. Konform besletten. 14. Foarstel oangeande it fan krêft wurden fan tariedingsbesluten foar de gebie- WWR ten: it doarp Warten; it doarp Wergea en UTD-terrein en it bedriuweterrein dêr omhinne (Polsleatwei en Spikerboor). Konform besletten. 15. Foarstel oangeande it fan krêft wurden fan tariedingsbesluten foar de gebie- WWR ten: it doarp Terherne; it bûtengebiet fan de gemeente Boarnsterhim; Wer- gea-west en de kom fan Grou. Konform besletten. Side 2 beslutelist 6 july 2004/iajb/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 49