De hear De Vries (PvdA): De FNP hat it oer de besuniging op promoasje. Oan wat foar bedrach tinkt de hear Bijlsma? De hear Bijlsma (FNP): Tinkt oan in bedrach fan 10.000. De hear Hemminga (GB): Men neamt 70.000 foar Tusken de Marren as rintebedrach. Wêr is dat op baseard? De hear Bijlsma (FNP): Op in ferkeap fan 1,5 oant 2 miljoen. De hear De Vries (PvdA): Hoe moat der 20.000 fûn wurde oan ynkomsten foar de doarps- wachten? De fraksje sil der oer neitocht hawwe hoe't soks realiseard wurde moat. De hear Bijlsma (FNP): De doarpswachten wurde û.o.ynset by befeiliging fan bedriuweterreinen en faaks binne der ynkomsten út leezjes. De hear Bouma (VVD): "In een tijd waarin een ieder de tering naar de nering moet zetten is het in Boarnsterhim net oars. In tijden van krapte komt het er op aan echte keuzes te maken. Willen we als gemeente Boarnsterhim onze eigen broek ophouden dan zullen we de financien onder controle moeten krijgen. De VVD heeft bij het begin van deze regeerperiode gezegd de lat hoger te willen leggen. Betere beheersing van de financien effectiever benutten van grond initiatieven van par ticulieren en bedrijven stimuleren ontwikkelen van plannen. Kortom Boarnsterhim als actieve en meedenkende partner voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Deze vernieuwde vorm van overleg en met verbeterde omgangsvormen wil de VVD graag als nieuw beleid beschouwen. Dat nieuwe beleid hoeft dus niet persé extra geld te gaan kosten. In tegendeel het zou wel eens geld kunnen opleveren. De nieuwe ambtelijke organisatie, die be schreven is in het rapport Borg, kan zeker bijdragen aan het ideaalbeeld dat wij voor ogen heb ben: snel, goedkoop en servicegericht werken. We willen hier niet mee zeggen dat er langzaam gewerkt zou worden maar een aantal zaken worden niet vlot afgerond en worden uiteindelijk langslepende kwesties. We noemen Knol Alde- boarn, de Butlanswei, Stuctuurvisie Grou, particuliere (woning)bouwplannen plannen voor se niorenwoningen.De Staande Mastroute etc. Of de positie van ons zieltogende grondbedrijf: wel grootgrondbezit maar geen goed beheerder (slechte financiële staat) en meestal geen concrete plannen. De accountant en wij als raad wijzen hier al jaren op maar er schijnt voorlopig niet zoveel te ver anderen. We kunnen het ons overig eigenlijk ook niet permitteren dat wij hier ogenschijnlijk zo nonchalant mee omgaan. Ten aanzien van Knol: Knol is een van onze ondernemers in onze gemeente en daarmee moeten we zuinig op zijn. De vraag is dan ook hoe gaan we met deze mensen om? De VVD is van me ning dat we dat vanuit een verkeerde houding doen Wij denken niet mee! Wij moeten bestaande werkgelegenheid koesteren en niet onnodige opzadelen met zaken waar zij niet om vragen. Nu zijn zij gedwongen een onaantrekkelijk stukje grond op Spikerboar te kopen wat zij qua logistiek eigenlijk niet goed kunnen benutten. Woningbouw op de vrij komende grond in Boarn zou nu ei- gelijk BP matig al voorbereid moeten worden. Waarom gebeurt dat niet Wergea West zou volgens ons eerder in de bestemmingplanprocedure moeten worden opgeno men. Nu is er alleen nog maar het voorbereidingsbesluit Het agrarisch bedrijf van van der Wal is al 3 jaar geleden aangekocht en toen was al duidelijk wat wij met Wergea West wilden. Nu zijn we extra rente kosten kwijt en dat weer binnen ons zorgenkindje het Grondbedrijf! De Bird: wij hebben te maken met een te dure pont. Wat kan er na reele tariefsverhoging nog meer bijdragen aan een goede exploitatie? De VVD is van mening dat er meer gebruikers van de pont moeten komen. Daarvoor zullen er meer activiteiten op de Bird moeten plaatsvinden. Pagina 6 04. Ferslach 14-06-2004/absh/6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 8