BOARNSTERHIM gemeente nf MEI2004 -2-O^-SI, Aan de leden van de Raad E mail: bronc@boarnsterhim.nl Grou, Onderwerp: Beantwooording vragen commissie BMM. Geachte leden van de Raad, Bij de behandeling van de jaarstukken 2003 op 3 mei jongstleden hebben wij de toezegging ge daan u nog nader te informeren omtrent enkele vragen. Het betreft: 1. Toelichting op de ontwikkeling van het energieverbruik openbare verlichting zoals gepre senteerd op blz. 130 van de jaarrekening; 2. Toelichting op het onderdeel opheffen knelpunten WVG zoals vermeld op blz. 48 van de jaarrekening. Ad. 1. De sterke stijging van het energieverbruik openbare verlichting van plus minus 10% is veroorzaakt door de plaatsing van meer dan 300 nieuwe lichtmasten in 2000 en 2001. Uit in formatie verkregen van het Nuon is naar voren gekomen dat in 2001 een inhaalslag is gemaakt met betrekking tot verwerking van mutaties in het beheerssysteem van het Nuon. Het Elektrici teitsverbruik van lichtmasten geplaatst in 2000 is pas in 2001 in rekening gebracht bij de ge meente. Hiermee is de stijging in het elektriciteitsverbruik in 2001 ten opzichte van 2000 groten deels verklaard. Ad. 2. De investeringen ten aanzien van het opheffen knelpunten WVG betreffen bestedingen op diverse terreinen, welke verzameld zijn weergegeven onder bedrijfsgebouwen. Op blz. 49 in de toelichting wordt hierop ingegaan. De totale uitgaven zijn gedekt uit de reserve WVG. Voor deze wijze van verantwoording (clustering van de uitgaven onder de noemer bedrijfsgebouwen) is gekozen om het totaal inzicht in de besteding te kunnen presenteren. Postadres: Gemeente Boamsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Fax.: 0566 - 622424 Behandeld door: C. Bron Telefoon: 0566 - 629290 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlagen: 0 Brief beantwoording vragen Cie BMM 3 mei

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1