BOARNSTERHIM gemeente G'ou, 3 0 SEP. 2001 UTNOEGING Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 12 oktober 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 21 septimber 2004. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel om yn te stimmen mei Kaders speeltuinenbeleid 7. B Foarstel om it riedsbeslút út 1979 oangeande de eardere Stichting Gemeen temuseum yn te lûken 8. B Foarstel om gjin meiwurking te ferlienen oan it pleatsen fan in fergêstingsyn- stallaasje oan de Beslingadyk 7 te Friens 9. B Foarstel ta it wegerjen fan frijstellingsfersyk foar it legalisearjen fan in stalling fan caravans ensfh. yn de agraryske bedriuwsload op it perseel Hôflân 9 te Grou 10 B Foarstel oangeande it behanneljen fan it boargerinisjatyffoarstel "Ver keersveiligheid in de wijk Boarnstee te Nes", (wurdt neistjoerd) 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1