BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 28 oktober 2004. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boamsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 9 novimber 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boamsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 12 oktober 2004 5. Ynkommen stikken 6. B Foarstel ta it fêststellen fan de Programmabegrutting 2005 7. Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik 9 novimber om 12.00 oere by it bestjoersse- kretariaat tiiiefoannûmer 0566 629207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd fia de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1