BOARNSTERHIM gemeente u T n o E G Grou' *8 OKI.2004 N G Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op woansdei 10 novimber 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstu- merdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststelfen fan 'e wurklist. 4. B Foarstel oangeande it boargerinisjatyffoarstel "Verkeersveiligheid in de wijk Boarnstee te Nes". 5. B Foarstel om in kredyt beskikber te stellen foar snelheidsremjende maatregels Bûtlânswei 6. B Foarstel oangeande de lokaasjekar foar de fêstiging fan de Bûtentsjinst 7. B Foarstel om it kostendekkingsplan 2004 fan it Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) fêst te stellen 8. B Foarstel om in kredyt beskikber te stellen foar it oansluten fan 62 wen/rekreaasjeskippen op de riolearing 9. B Foarstel ta it foar in part begrûne ferklearjen fan de ynspraakréaksjes by de bou-oanfraach pleatsen stegers oan de Garde Jagerswei te Grou 10 A Foarstel oangeande it ynlûken fan de "Kwaliteitsverordening Kinderopvang Boarnsterhim 1997" 01. Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1