BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 4 novimber 2004. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op woansdei 17 novimber om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. B It fêststellen fan de profylskets fan de nije boargemaster 5. It petear mei de Kommissaris fan 'e Keninginne oer de profylskets 6. B Foarstel ta it fêststellen fan de feroardering op de betrouwenskommisje 7. Slute Oanme/ding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik 17 novimber om 12.00 oere by it bestjoersse- kretariaat tiiiefoannûmer 0566 629207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd fia de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 01 Wurklist en agenda/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1