BOARNSTERHIM gemeente Grou' -2 DEC. 2004 UTNOEGING Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 14 desimber 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K LI ST (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 9 novimber, 10 novimber en 17 novimber 2004. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel oangeande de beneaming fan de hear J.R. Galama as plakferfangend riedskommisjelid (stikken wurde neistjoerd) 7. B Foarstel ta ynstimming mei it "Convenant Herstructuering" 8. A Foarstel om it delegaasjebeslút fêst te stellen 9. A Foarstel oangeande it tsjinstferbân fan de griffier 10. A Foarstel ta fêststelling fan de notysje "Criteria voor de realisatie van be drijfswoningen" 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1