BOARNSTERHIM gemeente v v v/ 2 8 DEC. 2005 Aan de fractievoorzitters Behandeld door: mw. J. de Groot-Overvoorde Telefoon: 0566 629231 E-mail: grootj@boarnsterhim.nl Grou, Onderwerp: bestemmingsplan Frisia. Geachte fractievoorzitters, Bij de agenda voor de raadscommissie WWR van 29 november 2005 heeft u het ontwerpbestem mingsplan Frisia (van 24 oktober 2005) ontvangen. In de vergadering van de raadscommissie is gevraagd om een aantal wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan. Hieraan heeft het college gehoor gegeven. Vriendelijk verzoek aan u als fractievoorzitter om het oude bestemmingsplan in te leveren, zodat wij de gewijzigde pagina's in kunnen voegen. Het inleveren kan bij de griffier tijdens de raadscommissie BMM van 9 januari 2006. Als bijlage ontvangt u dan voor de raad van 24 januari 2006 het ontwerpbestemmingsplan Frisia van 15 december 2005. Wij hopen op uw medewerking. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim, de secretaris, de burgemeester, (R.P. van der Starre) Schadd-de Boer) Kopie aan: secr.WWR; ro(jw); griffier. Postadres: Gemeente Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Fax.: 0566 - 622424 -2-0} ,tSI S - Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlagen: wwr br informatie fractievoorzitters bestemmingsplan Frisia december 2005 rojg

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1