BOARNSTERHIM gemeente yT N O E G I N G Grou, 2 febrewaris 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil od merdyk 5 yn Gnu™*"* 2°°6 °m 20'°° V" d® kantlne fa" d® °SG Sevenwolden, Burstu- De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. 2. 3. 4. 6. A/B-stik lepening. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. It fêststellen fan 'e wurklist. B Foarstel ta it opstellen fan in foarriedich Ontwerp foar de multifunksjonele sintra foar Onderwiis yn Grou en Akkrum B Foarstel ta it beskikber stellen fan in kredyt en it fêststellen fan de eksploi- taasje-oerienkomst Klassieke Schepenhaven Terherne A Foarstel foar in gemeentelike bydrage foar de oanlis fan it akwadukt De Greuns 7. Slute Oanme/ding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik15 febrewaris om 12.00 oere by it bestioers- sekretariaat til/efoannûmer 0566 629207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd fia de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1