BOARNSTERHIM Griffie Qrou' - 9 HÂABT 20CE Aan de raadsleden van de gemeente Boarnsterhim Behandeld door: M. Frensel Telefoon: 0566 629396 E mail: gemeente@boarnsterhim.nl Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlagen: 4 Onderwerp: aanvullend agendapunt raad 14 maart 2006. Geachte leden, Op voorstel van de voorzitter heeft het presidium besloten om het raadsvoorstel tot het beschik baar stellen van een krediet voor de aanleg van de Klassieke Schepenhaven Terherne toe te voe gen aan de agenda van de raad van 14 maart 2006. Bijgaand treft u het voorstel inclusief bijla gen aan. Tevens is de aangepaste raadsagenda bijgevoegd. Frensel, riffier Kopie aan: MT, cbo(hh), pb(fw) Postadres: Gemeente Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Fax.: 0566 - 622424 brf aanvullend agendapunt raad 14-3-06 grif

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1