BOARNSTERHIM gemeente U T N O E G N G Grou, 9 maart 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op ton- gersdei 16 maart om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 4. Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik 16 maart om 12.00 oere by it bestjoerssekre- tariaat tiiiefoannûmer 0566 629207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd fia de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. A/B-stik 1. lepening. 2. Ynstallaasje fan de nije ried 3. Prosedurele fuortgong kolleezjefoarming 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1