BOARNSTERHIM Griffy Oan de riedsleden fan de gemeente Boarnsterhim Behanneie troch:mf. S.J. Huisman Telefoan: 0566 - 629383 E-mail: gemeente@boarnsterhim.nl Jobrieffan: Jo kenteken: Us kenteken: Taheakke: 2 Grou, 16 maart 2006. Underwerp: agendapunt riedsgearkomste 21 maart. Achte leden, Op 14 maart is it foarstel oer de Klassieke Schepenhaven oan 'e oarder west. By de beslútfoar- mmg die bl.ken dat de stimmen staakten. It presidium hat doe besletten it foarstel ta te heakjen oan de agenda fan de riedsgearkomste fan 21 maart. Itet taVheakkbey j° dan 6k riedsfoarstel' Vnklusyf de bylage. Ek is de oanpaste wurk- Mei freonlike groetnia, rensel, 'griffier Kopy oan: MT, cbo (hh) pb(fw) Postadres: Gemeente Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Kantoaradres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Faks: 0566 - 622424 agendapunt KSH 21mrt06/absh

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1