BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 27 april 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 9 maaie 2006 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Undersyk fan de betrouwensbrieven en it beëdigjen fan 3 riedsleden 3. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 4. It fêststellen fan 'e wurklist. 5. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 11 april 2006. 6. Ynkommen stikken. 7. Foarstel om in fice-foarsitter fan de ried, leden fan de riedskommisjes en leden fan de riedswurkgroepen te beneamen 8. B Foarstel om de jierstikken 2005 fêst te stellen 9. A Foarstel ta it fêststellen fan de mienskiplike regeling Hulpverleningsdienst Frys- lân 10. A Foarstel om de proef mei it ferromjen fan de slutingstiden te ferlengen oant oktober 2006 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1