BOARNSTERHIM gemeente u T n o E G N G Grou, 8 juny 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op moandei 19 juny 2006 om 13.30 oere yn de Buorkerij te Terherne, Buorren 29 De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. Opiniearjende behanneling fan de maitiidsnota 2006 5. Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik moandei 19 juny 10 oere by it bestjoerssekretariaat tiiiefoannûmer 0566 629207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd fia de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 01 utnoeging/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1