BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 8 juny 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 20 juny 2006 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 9 maaie 2006. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel ta it fêststellen fan it byldkwaliteitsplan Grut Palma te Wergea 7. B Foarstel ta it net MER-plichtich ferklearjen fan Ontwikkelingen Wetterfront Grou. 8. A Foarstel om in tariedingskredyt beskikber te stellen foar de brede skoallen yn Grou en Akkrum 9. A Foarstel oangeande de oanlis fan skiphuzen, camping, parkearromte, oanlis sinnepontsje en rekreaasjewenten oan Stoatersreed 1 te Warten 10. A Foarstel om it bestimmingsplan Wergea-kom fêst te stellen 11A Foarstel oangeande it ferbouwen fan in stâl ta 4 rekreaasjewenten op it per- seel Leechlân 34 te Warten 01 utnoeging/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1