BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 29 juny 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 11 july om 20.00 oere yn Multifunctioneel Centrum De Bidler, Kerkbuurt 2 te Wergea. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 1 9 en 20 juny 2006. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel om it ramt fan de feroardering WMO fêst te stellen 7. B Foarstel ta it nimmen fan tariedingsbesluten op grûn fan artikel 21 WRO foar de wenteboulokaasjes Woonimpuls 8. B Foarstel ta it fêststellen fan de Maitiidsnota 2006. 9. B Foarstel oangeande de bou-oanfraach foar it oprjochtsjen fan 4 wenten op it perseel hoeke De Koffe Oostergoostraat te Grou 10. B Foarstel om in tariedingskredyt beskikber te stellen foar de brede skoallen yn Grou en Akkrum 11B Foarstel ta it feroarjen fan de gearkomstestruktuer 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1