BOARNSTERHIM U T N O E G I N Grou, 24 augustus 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 5 septimber 2006 om 20.00 oere yn Hotel Adeboarn, Doelhof 3 te Aldeboarn. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik ALGEMIEN 1lepenje 20.00 oere 2. Fêststellen fan de wurklist 3. - 3a. Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 11 july 2006 - 3b. Fêststellen fan it ferslach fan de kommisje BMM fan 26 juny 2006 - 3c. Fêststellen fan it ferslach fan de kommisje WWR fan 27 juny 2006 4. Ynkommen stikken YNFORMEARJEND 20 10 oere 5. Meidielings: - 5a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders - 5b: Mienskiplike Regelingen - 5c: Nammejouwing ferskate strjitten - 5d: Nammejouwing brêge Wergea - 5e: Rapport VROM-ynspeksje brânfeiligens diskoteken - 5f: Ferslach Wet Kinderopvang 2005 - 5g: Kwartaalrapportaazje bedriuweterrein Frisia te Grou planning Ui V/ ui klist U5-00-20UO FryiV/Fout! Onbekende naam voor Uocumentetgenschap./1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1