BOARNSTERHIM U T N O E G I N Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Grou, 9 september 2006. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy t hâlden wurde sil op tiisdei 19 septimber 2006 om 20.00 oere yn OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN ptanmng 1.1 lepenje oere 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND oere 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen c: Brede Skoallen Grou en Akkrum (mûnling) d. Frijstellingsfersyk/bou-oanfraach foar it oprjochtsjen fan in maneezje mei wenhûs en kantoar op it perseel Wergeasterdyk 4 te Wergea e. Finansiering herstrukturearingsgebieten Wergea en Grou f. Eksperiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal 3. MIENINGSFOARMJEND oere 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2, 3.3 en 3.4 3.2 Foarstel om in kredyt fan 275.000,00 beskikber te stellen yn ferbân mei it 20.00 20.10 20.30 l 01 litnoenmu en '.vurklW/Fout! Onbekende naam voor docuinenteigenschap./l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1