BOARNSTERHIM u N N Grou, 22 september 2006. Oan e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. a'oktober 2006^o^To.OO^oerelyn^^G^Sevenwolden^Bur8t°rn^rdyk5 °P De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1.1 1.2 1.3 1.4 7. ALGEM/EN lepenje Fêststellen fan de wurklist Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 5 septimber 2006 Vnkommen stikken 2. ynformearjend 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen c. problematyk lisoever UT wei (eerdere swaaikom Polsleatl 3.1 3.2 3. MIENINGSFOARMJEND Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistponten 3.2 Foarstel om de iepeningstiden fan de horeka te ferromjen planning 20.00 oere 20.10 oere 20.25 oere Um°egin8 e" WUrk'ist °3,0/Fout! Ulll)ekende „aam voor documenteigenschap.,"

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1