BOARNSTERHIM utnoeging Grou, 7 oktober 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 17 oktober 2006 om 20.00 oere yn OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 19 septimber 2006 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEA RJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen c. Data riedsgearkomsten 2007 d. Jierferslach Cliëntenraad Sociale Zaken 2005 e. Ofkeap foardering MFC Jirnsum f. Onderzoeksplan 2006-2007 Rekenkamercommissie Boarnsterhim 3. MIENINGSFOARMJEND 21 00 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 t/m 3.5 oere planning 20.00 oere 20.10 oere 1 01 Utnoeging en wurklist 1710/Fout! Onbekende naam voor documentelgenschap./!

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1