BOARNSTERHIM UTNOEGING Grou, 21 oktober 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 31 oktober 2006 om 20.00 oere yn OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEM/EN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 3 oktober 2006 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen c: nammejouwing fan strjitten yn Aldeboarn d. fuortsetten WE en aktiviteiten yn it ramt fan it lokaal ûnderwiisbelied 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 o/m 3.5 3.2 Foarstel om it Projektplan Brede Scholen Akkrum en Grou fêst te stellen planning 20.00 □ere I 01 Utnoeging en wurklist 311 O/Fout! Onbekende naam voor documentelgenschap./l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1