BOARNSTERHIM utnoeging Grou, 26 oktober 2006 WIZIGE WURKLIST Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 7 novimber 2006 om 20.00 oere yn OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen c: Oanfuljende tydlike húsfesting gemeentehûs 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 en 3.3 3.2 Foarstel om it kontroleprotokol foar de akkountantskontrole oer 2006 fêst. (Yn oanwêzichheid fan de akkountant) 3.3 Tariedingsbeslut bestimmingsplan "Akkrum, bedrijventerrein Spikerboor en Polsleatwei"

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1