BOARNSTERHIM U T N O E G N G Grou, 3 novimber 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 14 novimber 2006 om 20.00 oere yn OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 2. BESLUTFOARMJEND 2.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer wurklistpunt 2.2 2.2 Fêststellen fan de begrutting 2007 2.3 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen 2.4 Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik 14 novimber 2006 om 12.00 oere by de griffy tillefoannûmer 0566 629383/207. De riedsgearkomste wurdt ütstjoerd troch de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 1 01 Utnoeging en wurklist 1411 2e versie 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1