boarnsterhim ïrrÄCÄÄ srv::ira^ri?d;iienGr6 sii op ,iisd« Oan 'e riedsleden fan 'a gemeen,a Boarnsterhim. Grou, 17 novimber 2006. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1.1 1.2 1.3 1.4 1. ALGEMfEN lepenje Fêststellen fan de wurklist 17SÔk,obenrf3ni okToh'3^ 'T g8ark°™"> 'en 1 oktober en 7 novimber 2006 Ynkommen stikken 2.1 3.1 3.2 2. ynformearjend Meidielings: a: Munhnge meidielings troch portefúliehâlders b: Mienskiplike Regelingen eTUIJe^lders o: Organisaasja frija kavel,erkeap Grm Palma Wargaa 3. MIENINGSFOARMJEND oantemei 3.7 b°argerS om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2, 3.4 Opiniearjend foarstel ta it ûntwikkpiior, t* presintaasje) 1 n 'n kaPfergunningenstelsel (ynklusyf planning 20.00 oere 20.10 oere 20.30 oere 1 Utn0e"'„" wurklist/Fout! Onbekende" l"lara voor <locumentelgenschap./l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1