BOARNSTERHIM U T N O EG N G Grou, 1 desimber 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 12 desimber 2006 om 20.00 oere yn it DoarpshOs te Raerd. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 14 novimber 2006. 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen c: ynfiering WMO d. strjitnammejouwing yn Jirnsum 2.2 "Jaarplan politie 2007 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 t/m 3.5 planning 20.00 oere 20.10 oere 20.30 oere 1 01 Utnoeging en wurklist/Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap./1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1