BOARNSTERHIM u N N Grou, 8 desimber 2006. Oari 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tnsdei 19 desimber 2006 om 20.00 oere yn de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 28 novimber 2006. 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: MOnlinge meidielings troch portefúljehâlders b: Mienskiplike Regelingen 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 o/m 3.5 3.2 Foarstel oangeande rapportaazje accountant oer ynhier tredden. 3.3 Foarstel ta it fêststellen fan de neijiersnota 3.4 Foarstel ta it wizigjen fan de begrutting 2007 (yn ferbên mei organisaasje- ûntwikkeling) wurdt neistjoerd planning 20.00 oere 20.10 oere 20.15 oere 1 01 Utnoeging en wurklist/Fout! Onbekende naam voor documentelgenschap./l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1