BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 22 desimber 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 9 jannewaris 2007 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WU R KLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEM/EN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Undersyk betrouwensbrieven en beëdiging fan de hear S.J. Riemersma 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Strjitnammejouwing Aldeboarn c. Strjitnammejouwing Grou d. Subsydzjeprogramma 2007 e. Eardere ôflossing langrinnende jildliening EDON Groep BV f. Moasje fan de gemeente Waarle oangeande de gemeentlike weryndieling. g. Moasje fan de gemeente Ljouwert oangeande needhelp oan flechtlingen. h. Moasje fan de gemeente Ljouwert oangeande help oan eks allinnesteande minderjierrige asylsikers. 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1