BOARNSTERHIM gemeente SI UTNOEGING Grou, 26 jannewaris 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 6 febrewaris 2007 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 9 jannewaris 2007 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen c. oanwizing keapsneinen d. wiziging fergunningenbelied stânplakken 3. MIEN/NGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer wurklistpunt 3.2 3.2 "Accommodatiebeleid in ontwikkeling" 1 01 ütnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1