BOARNSTERHIM gemeente u N N -* 0} S\. Grou, 9 febrewaris 2007. Oan e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. dV« hélden worde ei, „p tiisdei Grou. 6 fan de 0SG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 1. ALGEMIEN lepenje Fêststellen fan de wurklist Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 23 jannewaris 2007 Vnkommen stikken 2. YNFORMEA RJEND Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen rf ",raPrrtaaZje bedriuweterrrein Frisia te Grou fotopresintaasie d. Utjefte projektmjittige boukavels Grut Palma Foarstel om it wizige belied pleatsing UMTS-antennee foar kundskip oan te nimmen 3. MIENINGSFOARMJEND Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer wurklistpun 3.3 rorr:aTfaynnCe™LGrr:ua'iSearien in "hedingebesiU, ,e nimmen 01 Utnoeging en wurklist 20 feb/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1