BOARNSTERHIM gemeente S^eÄ7eSkikber ,a S,a"an ,0a' VmeStóari"9e" ^-tuktu- Grou, 8 maart 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. 20 maart" 2007 ÜÜTnm0" bywanie" fa.n in rie<"sgearkomste dy't hêldan wurde sil op tiisdei Grou! °ere V" de 0SQ Sevenwold«n. Burstumerdyk 5 yn De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K LI ST (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEM/EN 11 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 6 febrewaris en 20 febrewaris 2007 1.4 Ynkommen stikken 2.1 3.1 2. YNFORMEARJEND Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen c. Nammejouwing gemeentlike wetters d. stân fan saken Onthechting Openbare Verlichting 3. M/ENINGSFOARMJEND oamemnai3d9f0ar h03'9"'3 °m SPrekken °er da wurklis»P""»n 3.2 en 3.6 3.2 1 01 Utnoeging en wurklist 2003/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1