BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 22 maart 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boamsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 3 april om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boamsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders ûnder oaren oer Ontwikkeling Nij Djip yn Grou b. Mienskiplike Regelingen c. Jaarplan 2007 politie Team Wâld Wetter (Boarnsterhim/Tytsjerksteradiel) 3. M/ENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 en 3.3 3.2 Foarstel om de "Nota Integrale visie buitengebied" fêst te stellen. 3.3 Foarstel om ferskate Byldkwaliteitsplannen fan Woonimpulsprojecten fêst te stellen 1 01 Utnoeging en wurklist 0304/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1