BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 5 april 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 17 april om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 20 maart 2007 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: MQnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen c. Réaksje op de moasje oere de UMTS-mêsten (riedsgearkomste 20 febrewaris 2007) wurdt neistjoerd) 2.2 Presintaasje oer de lânskipskaart "bestemmingsplan Buitengebied". 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2, 3.3. en 3.4 3.2 Foarstel oangeande de 9e, 10® en 11® serie wijzigingen Model Bouwverordening 1992 (MBV). 1 01 Utnoeging en wurklist 1704/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1