BOARNSTERHIM gemeente -a.o^.si. U T N O E/ G N G Grou, 26 april 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 8 maaie 2007 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs oan de J.W. de Visserwei 10. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 3 april 2007 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen c. Stân fan saken WMO 3. MIEN/NGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.1 oantemei 3.9 3.2 Foarstel oangeande it Undersyksrapport fan de Rekkenkeamerkommisje oer Veerpont de Burd 3.3 Foarstel oangeande it tapassen fan merkkonfoarme hieren en hiergewenning foar de Brede Skoallen te Akkrum en Grou 1 01 utnoeging en wurklist 0805/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1