BOARNSTERHIM gemeente Grou, 16 maaie 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 lepenje Fêststellen fan de wurklist 1. ALGEMIEN 2. YNFORMEARJEND m9itSien oer d0 fM,i9in9 fa" in Presentaasje oer de romtelike ynpassing fan de Brede Scholen yn Akkrum en Grou Slute De riedsgearkomste wurdt útstjoerd troch de Boarnsterstim Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. kkk kä -ar;; rrr=ï sï

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1