BOARNSTERHIM gemeente U T N N Grou, 16 maaie 2007 Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. 29rmaaie°2007k^Tne nn'"" "TZ" «Vt hâlden wurde sil op tiisdei te Grau °ere V" R,edSeal ,an »«n de J.W. de Visserwel ld De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A - hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1-1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1 -3 Feststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 17 april 2007 en 8 maaie 2007 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEA RJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen c. Gearkomstestikken fan de BoBoB d. Stân fan saken WMO: stimming oer de moasje fan de PvdA 2.2 weTkvolSng^6 Startn°tySje °er de modemisearing fan de WSW (Wet sociale 3. MIENINGSFOARMJEND Foar dit part fan de wurklist binne der gjin punten 1 0I IJ I n o i fjinrj "11 'inklim J'JOb ib :hI

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1