BH BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 1 juny 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 12 juny 2007 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Mr. P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 15 maaie 2007 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen: jierrekken 2006 en ûntwerpbegrutting 2008 Hulpverleningsdienst Fryslân 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 oantenmei 3.7 3.2 Foarstel om de Jierrekken 2006 fêst te stellen 3.3 Foarstel om meiwurking te ferlienen oan it frijstellingsfersyk/bou-oanfraach foar it op- rjochtsjen fan in lânwinkel, boerengolf en edukaasje plan "De Wartenster" op it perseel Midsbuorren 7 te Warten 01 utnoegmg en wurklist 1 20602007/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1