BOARNSTERHIM gemeente ÜTNOEGING Grou, 13 juny 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 19 juny 2007 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. Dan wurdt de wurklist fan de gearkomste fan 12 juny fierder behannele. De boargemaster fan Boarnsterhim, mr. P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 3. MIENINGSFOARMJEND 3.5 Foarstel oangeande de rapportaazje Ynvestearingen GRP oantemei 2006 3.7 Foarstel om in eksploitaasjebydrage beskikber te stellen foar swimbad en sporthal De Twine 4. BESLUTFOARMJEND 4.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 4.3 4.2 B Foarstel om in lid fan de Bestuurscommissie openbaar Basisonderwijs Boarnsterhim te beneamen 4.3 B Foarstel oangeande it Undersyksrapport fan de Rekkenkeamerkommisje oer Veerpont de Burd 4.4 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen 4.5 Moasje fan de PvdA oer de "Bidler Brêge" 4.6 Slute De riedsgearkomste wurdt útstjoerd troch de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 1 01 Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1