BOARNSTERHIM gemeente U T N N Grou, 15 juny 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 26 juny 2007 om 19.30 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, mr. P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 22 en 29 maaie 2007 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEA RJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen Jierrekken 2006 en ûntwerpbegrutting 2008 Hûs en Hiem 2.2 Foarstel oer de yntegrale fisy Akkrum-Oost/Nes 2.3 Foarstel om de 15e rapportaazje Staandemastroute foar kundskip oan te nimmen 2.4 Foarstel om it jierferslach 2006 fan de Programmaraad Friesland foar kundskip nimmen H 2.5 Taljochting op it beslútfoarmingsproses foar de Brede Scholen te Akkrum en Grou 1 01 Utnoeginq en v/urkliat 26062007/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1